In 2018 minder delicten

ALMERE – Almere is in 2018 met een toename van bijna 4.000 inwoners flink gegroeid en toch zijn er minder delicten geregistreerd dan in 2017. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage veiligheid 2018 van de gemeente .
De woninginbraken zijn ten opzichte van 2017 met vijf procent gedaald en het huiselijk geweld laat een daling van negentien procent zien. Een positieve neerwaartse lijn is ook vast te stellen bij bedrijfsinbraken, zakkenrollerij, winkeldiefstal en fietsendiefstal. Dit kan niet worden gesteld voor straatroven, overvallen en zedenmisdrijven.
De landelijke trend van de stijgende overlast door personen met verward gedrag is ook in Almere waarneembaar. In 2018 is er vier procent meer overlast geregistreerd. De dalende trend op jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast van de afgelopen jaren zet zich voort. Hetzelfde geldt voor vernielingen en de meldingen van drugs- en drankoverlast.
Inbraken

In totaal werden er vorig jaar 9.892 delicten geregistreerd, tegenover 9.906 in 2017. Deze stabilisering is iets minder gunstig dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio Midden-Nederland, waar de totale criminaliteit met vier procent daalde. Het totaal aantal woninginbraken daalde van 1.040 naar 993. In vergelijking met de daling van drie procent van het aantal geslaagde inbraken is in 2018 het aantal inbraakpogingen iets sterker gedaald: zevenprocent.
Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2018 afgenomen met drie procent ten opzichte van 2017. Het betrof een afname van 1.306 naar 1.271 delicten. Binnen deze categorie lieten vooral de misdrijven huiselijk geweld een daling van negentien procent zien. De straatroven en overvallen namen toe. Dit is een trend die ook landelijk zichtbaar is.
Uitgaan

Uitgaansgerelateerde incidenten in centrum van Stad zijn tussen 2017 en 2018 met vijfentwintig procent gedaald naar 1272 . Veelal betreft het de categorieën ruzie en twist, eenvoudige mishandeling en vechtpartij. Mishandeling is de categorie die het sterkst is gedaald.
Winkeldiefstal

De delicten bedrijfsinbraak, winkeldiefstal en zakkenrollerij zijn in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. Bij bedrijfsinbraken was dat vijftien procent minder en bij zakkenrollerij twintig procent. Daarmee wordt de al eerder ingezette dalende trend voortgezet. Winkeldiefstal is na een stijging in 2017 in 2018 gedaald met twintig procent. Het aantal fietsendiefstallen is na de sterke daling in 2017 nagenoeg gelijk gebleven op dit lage niveau. Auto-inbraken zijn gestegen in 2018 met tien procent.
Vernielingen

Het aantal vernielingen laat al jaren een dalende trend zien en is in 2018 verder afgenomen met twaalf procent. Ook twee andere vormen van overlast lieten een daling zien. Zo nam het aantal meldingen van jeugdoverlast af met vijf procent en de meldingen van drugs-/drankoverlast met vijftien procent. De geregistreerde overlast van personen met verward gedrag liet een stijging zien van vijf procent ten opzichte van 2017.
Jeugd

De jeugdcriminaliteit laat de laatste jaren een dalende trend zien. Dit is ook het geval tussen 2017 en 2018. Het aantal 12 tot 25-jarigen dat verdacht wordt van het plegen van één of meer feiten in Almere is in 2018 zeven procent lager dan in 2017 (gedaald van 1.743 naar 1.626).
In Almere wordt meer ingebroken dan gemiddeld in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de kenmerken die de kans op inbraak verhogen in Almere met name zijn: het percentage niet-veelplegers die niet in hechtenis zijn, de relatief korte afstand tot treinstations en overstapstations, het relatief hoge percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (deze groep is vaker slachtoffer van woninginbraken) en het zijn van een grote gemeente.
140 camera's
Inmiddels hangen er circa 140 camera’s in het Stadscentrum en het centrum van Almere Buiten en bij twee NS stations in de gemeente (Almere Centrum en Almere Buiten). Naast de vaste camera’s kunnen elf mobiele camera’s ingezet worden op hotspots. Dit om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. In 2018 zijn vijf mobiele camera’s ingezet in de omgeving van de fietsenstalling bij het centraal station. De burgemeester heeft besloten het tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van de busbaan/ Saffraanplein en busbaan/Lavendelplantsoen na 1 februari 2018 niet meer te verlengen
Artikel geplaatst op: 30 juli 2019 - 11:58

Gerelateerd

Delen